Down

Gemeente is de spil in maatschappelijke ondersteuning

Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten 

Gemeenten hebben sinds begin 2015 nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein: in maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en onderwijs. Het gaat niet alleen om de volledige jeugdhulp, maar ook om uitvoering van de andere gedecentraliseerde wetten. 
 
De voormalige Awbz is overgegaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het grootste deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bovendien ligt sinds 2015 de uitvoering van de Participatiewet (waarin Wet Werk en Bijstand, voormalig Wajong en Wsw) bij de gemeenten. Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan die scholen een zorgplicht geeft om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen gaan daarvoor samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden als gesprekspartners van gemeenten. Voor uitvoering van Participatiewet, WMO2015 en Jeugdwet is vanaf 2015 in vergelijking met de oude situatie aanzienlijk minder geld beschikbaar.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Jeugdzorg, WMO, Participatiewet en passend onderwijs

Het doel van decentralisatie en transformatie is te komen tot ´Samen één plan´. Iedere professional die het gezin helpt met opvoedingsondersteuning, zorgverlening, jeugdzorg, onderwijs en werkgerelateerde ondersteuning, moet samen met het gezin werken aan een centraal plan. Dat voorkomt gaten in de zorg en nodeloos dubbel werk. Professionals weten van elkaar wat ze doen en wat de status is van de hulpverlening. Gezinnen hoeven niet continu opnieuw hun situatie uit te leggen. De hulp vanuit verschillende disciplines kan nauw op elkaar afgestemd worden.

Het gezin en de professionals bepalen binnen het gezinsplan samen het ondersteuningstraject. In het plan is afgesproken wat het gezin gaat doen, wat de professionals doen en wanneer dit gebeurt. Dit zorgt ervoor dat de hulp en ondersteuning aan een gezin in samenhang worden geboden. Het zorgt er ook voor dat problemen niet buiten beeld raken.
 

 

altijd zicht op hulp en kosten

Dat vraagt wel om een nieuwe manier van samenwerken, van organiseren en communiceren. WinCare is het centrale systeem voor de jeugdhulp dat integrale samenwerking tussen mensen en organisaties mogelijk maakt. WinCare is de oplossing om zorg in samenhang en dicht bij het gezin te organiseren en cliënten de regie over de eigen hulp te geven. Het systeem maakt voor gezinnen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en gemeenten de jeugdhulp inzichtelijker, toegankelijker en efficiënter.

Dankzij WinCare kunnen burgers zelf gegevens beheren en delen, afspraken maken en andere mensen betrekken bij de ondersteuning. Hulpverleners hebben inzicht in de totale hulp om een cliënt heen. Ze kunnen samen met de burger aan het plan werken; op kantoor en bij het gezin thuis, dankzij de mobiele app. Gemeenten en zorgorganisaties hebben op elk moment zicht op de geboden hulp en op de kosten daarvan.
Down

WinCare voor gemeenten

Integrale samenwerking
​​WinCare maakt integrale samenwerking tussen gemeente, zorg, onderwijs, vrijwilligers en de zorgvrager zelf mogelijk. De burger of het gezin staat centraal. WinCare brengt alle betrokkenen online bij elkaar en laat hen direct met elkaar communiceren. Iedereen werkt altijd met dezelfde actuele gegevens. WinCare zorgt ervoor dat medewerkers van het gemeenteteam mobiel kunnen werken bij het gezin aan de keukentafel. Op elk moment en in elk stadium van de zorgverlening is de privacy van alle betrokkenen beschermd. De gegevensveiligheid is op elk niveau aan de strengste normen onderworpen. WinCare maakt daarbij de uitvoering en uitgaven voor de gemeente transparant en inzichtelijk.
Centraal systeem
WinCare maakt gebruik van bestaande technieken. Het centrale registratiesysteem is Microsoft Dynamics CRM Online. Daarin komen alle gegevens van cliënten, medewerkers, jeugdhulporganisatie en gemeenten samen. Elke belanghebbende heeft toegang tot de gegevens. Dat is wel afhankelijk van ieders rol en rechten. WinCare heeft standaard Microsoft Outlook in zich, zodat automatisch alle actuele afspraken, contactpersonen, e-mails en taken in het systeem komen. Er kunnen ook heel eenvoudig verbindingen gemaakt worden met andere programma’s.

Voor de ambulante medewerkers en wijkteams is er een mobiele app gemaakt om onderweg en bij het gezin thuis met een tablet te kunnen werken. Die app werkt ook als er geen internetverbinding is. Zo kunnen cliënten en gezinnen, jeugdhulpmedewerkers, wijk- en gebiedsteams, andere zorgorganisaties en gemeenten echt samenwerken aan één plan.
De onderdelen
WinCare brengt op één plek alle belangrijke systemen en programma’s samen:
  • Het centrale cliëntregistratie- en -volgsysteem
  • Online toegang voor gemeente, gezinnen en zorgpartners
  • Een mobiele app voor gemeenteteams en ambulante medewerkers
  • Koppelingen met de meest gebruikte jeugdhulpsystemen (GBA, CORV, zorgregistratiesystemen, etc.)

Meer over de techniek van WinCare

Down

Meer informatie

Brochure en whitepaper
Wilt u de informatie over WinCare voor gemeenten nog eens rustig nalezen? Download de WinCare brochure voor gemeenten of de WinCare whitepaper​.

 
Brochure gemeenten.png      Whitepaper gemeenten.PNG
Brochure                             Whitepaper

 
 

 
 

 
Vraag de WinCare demo-app aan
Benieuwd wat WinCare voor uw gemeente kan betekenen? Vraag dan naar de mogelijkheden voor een gratis demo-app via het contactformulier​.

  
Down
Down
Nieuws